สาระน่ารู้เรื่องวิทยุสื่อสาร
 

  การอัพเดทซอฟแวร์(ย้ายเซฟเวอร์) เครื่อง Hytera PNC370

  คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับเรื่องวิทยุสื่อสาร

  เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร CB ความหมาย  และการใช้งานวิทยุสื่อสาร

  ความหมายของวิทยุสื่อสารที่ป้องกันประกายไฟ(Intrin)

  การขออนุญาต/ เอกสารที่ใช้ในการขอใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสาร CB

  การใช้งานช่องย่อย / สิทธิการใช้งานช่องความถี่ของวิทยุสื่อสารเอกชน (CB)

  ความหมายของคลื่น  CB    HAM    ราชการ  

  การใช้เครื่องวิทยุ (CB)  ให้ถูกกฎหมาย

  ความหมาย  Frequency Tone ,CTCSS,  DCS

  สิ่งที่ผู้ใช้วิทยุสื่อสารควรรู้และควรปฏิบัติ

  ประโยชน์ของการใช้วิทยุสื่อสารสำหรับประชาชน CB

  ข้อแนะนำของการใช้วิทยุสื่อสาร CB สำหรับประชาชน

  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการใช้งานแบตเตอรีี่่ี่สำหรับวิทยุสื่อสาร

  มารยาทที่พึงกระทำในการใช้วิทยุสื่อสารการใช้วิทยุสื่อสาร CB

  กฏหมายโทรคมนาคม

  สำนักงาน กทช.

  ศัพท์โทรคมนาคม

  โค๊ด วอ. และความหมาย