รหัสโค๊ด วอ. และ ความหมาย

 

โค้ด

ความหมาย

โค้ด

ความหมาย

ว. 0

ขอรับคำสั่ง , แจ้งให้ทราบ

ว. 19

สถานีวิทยุถูกโจมตี

ว. 00

คอยก่อน , ให้รับคำสั่ง

ว. 20

ตรวจค้น จำกุม

ว. 1

อยู่ที่ไหน

ว. 21

ออกจาก..สถานที่

ว. 2

ได้ยินหรือไม่

ว. 22

ถึง..สถานที่

ว. 3

ทวนข้อความ

ว. 23

ผ่าน..สถานที่

ว. 4

ออกปฏิบัติหน้าที่

ว. 24

แจ้งเวลา , ต้องการทราบเวลา

ว. 5

ความลับ , ไม่สามารถแจ้งได้

ว. 25

จุดมุ่งหมาย หรือที่หมาย

ว. 6

ขออนุญาติติดต่อโดยตรง (ทางวิทยุ)

ว. 26

ให้ติดต่อทางวิทยุน้อยที่สุด อาจจะถูกดักฟัง

ว. 7

ต้องการความช่วยเหลือภาวะคับขัน

ว. 27

ติดต่อทางโทรพิมพ์

ว. 8

ส่งข้อความเป็นข้อความยาว

ว. 28

การประชุม

ว. 9

ขออนุญาติ หรือให้ใช้สัญญาณไฟแดง หรือเสียงไซเรน

ว. 29

ธุระ หรือมีราชการ

ว. 10

หยุดรถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ โดยติดต่อทางวิทยุได้

ว. 30

ขอทราบจำนวน

ว. 11

หยุดรถโดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ สามารถติดต่อทางวิทยุได้

ว. 31

ความถี่ช่องที่ 1

ว. 12

หยุดรถ โดยไม่สามารถติดต่อทางวิทยุได้

ว. 32

ความถี่ช่องที่ 2

ว. 13

ให้ติดต่อทางโทรศัพท์

ว. 33

ความถี่ช่องที่ 3

ว. 14

เลิกปฏิบัติหน้าที่

ว. 34

ความถี่ช่องที่ 4

ว. 15

พบ หรือให้ไปพบกัน

ว. 35

เตรียมพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่

ว. 16

ทดสอบสัญญาณวิทยุ

ว. 36

เตรียมพร้อมเต็มอัตรา

ว. 16-1 รับฟังไม่รู้เรื่อง หรือไม่มีเสียงพูด

ว. 37

เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา

ว. 16-2 รับฟังไม่ชัดเจน จับใจความไม่ได้เลย

ว. 38

เตรียมพร้อม 1 ใน 3

ว. 16-3 รับฟังพอใช้ได้ มีเสียงรบกวนบ้าง

ว. 39

จราจรติดขัด

ว. 16-4 รับฟังได้ชัดเจนดี

ว. 40

อุบัติเหตุรถชนกัน

ว. 16-5 รับฟังได้ชัดเจนดีมาก

ว. 41

สัญญาณไฟจราจรเสีย

ว. 17

มีเหตุอันตราย ห้ามผ่าน

ว. 42

ขบวนเสด็จ

ว. 18

นำรถออกทดลองเครื่อง

ว. 43

ตั้งจุดตรวจ

 

คำที่มักใช้บ่อย ๆ

คำที่ใช้

ความหมาย

คำที่ใช้

ความหมาย

เปลี่ยน

เป็นการจบข้อความ เพื่อให้อีกฝ่ายส่ง

ศูนย์ขานเวลา

เป็นการจบการติดต่อ ให้ผู้ที่ต้องการติดต่อใหม่เข้ามาได้

ว. 61

ขอบคุณ

ว. 60

เพื่อน , ญาติ

ว. 100

ขอโทษ

ว. 50

อาหาร , รับประทานอาหาร

601

สายอากาศ

602

เครื่องส่งวิทยุ

 

เหตุฉุกเฉิน

โค้ด

เสียง

ความหมาย

เหตุ 100

   เหตุ หนึ่ง ศูนย์ ศูนย์

   มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน

เหตุ 111

   เหตุ หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง

   ลักทรัพย์

เหตุ 121

   เหตุ หนึ่ง สอง หนึ่ง

   วิ่งราวทรัพย์

เหตุ 131

   เหตุ หนึ่ง สาม หนึ่ง

   ชิงทรัพย์

เหตุ 141

   เหตุ หนึ่ง สี่ หนึ่ง

   ปล้นทรัพย์

เหตุ 200

   เหตุ สอง ศูนย์ ศูนย์

   มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย

เหตุ 211

   เหตุ สอง หนึ่ง หนึ่ง

   ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ

เหตุ 221

   เหตุ สอง สอง หนึ่ง

   ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ

เหตุ 231

   เหตุ สอง สาม หนึ่ง

   ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส

เหตุ 241

   เหตุ สอง สี่ หนึ่ง

   ฆ่าคนตาย

เหตุ 300

   เหตุ สาม ศูนย์ ศูนย์

   การพนันเป็นบ่อน

เหตุ 501

   เหตุ ห้า ศูนย์ หนึ่ง

   วัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับระเบิด

เหตุ 511

   เหตุ ห้า หนึ่ง หนึ่ง

   ได้เกิดระเบิดขึ้นแล้ว

เหตุ 512

   เหตุ หน้า หนึ่ง สอง

   วัตถุระเบิดได้ตรวจสอบแล้ว...ไม่ระเบิด

เหตุ 600

   เหตุ หก ศูนย์ ศูนย์

   นักเรียนจะก่อเหตุทะเลาะวิวาท

เหตุ 601

   เหตุ หก ศูนย์ หนึ่ง

   นักเรียนรวมกลุ่มมีสิ่งบอกเหตุ เชื่อว่าจะก่อเหตุ

เหตุ 602

   เหตุ หก ศูนย์ สอง

   นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว

เหตุ 603

   เหตุ หก ศูนย์ สาม

   นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายซึ่งกันและกัน

เหตุ 604

   เหตุ หก ศูนย์ สี่

   นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกันถึงตาย

เหตุ 605

   เหตุ หก ศูนย์ ห้า

   นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกัน มีวัตถุระเบิด

601

   หก ศูนย์ หนึ่ง (ไม่มีคำว่า ' เหตุ ' นำ)

   เครื่องวิทยุรับ-ส่ง

602

   หก ศูนย์ สอง (ไม่มีคำว่า ' เหตุ ' นำ)

   เสาอากาศ

602.1

   หก ศูนย์ สอง จุด หนึ่ง (ไม่มีคำว่า ' เหตุ ' นำ)

   เสาอากาศในตัว

602.2

   หก ศูนย์ สอง จุด สอง ( ไม่มีคำว่า ' เหตุ ' นำ)

   เสาอากาศภายนอก

603

   หก ศูนย์ สาม (ไม่มีคำว่า ' เหตุ ' นำ)

   กำลัง ว. 4 โดยรถยนต์

604

   หก ศูนย์ สี่ (ไม่มีคำว่า ' เหตุ ' นำ)

   ดูโทรทัศน์

605

   หก ศูนย์ ห้า (ไม่มีคำว่า ' เหตุ ' นำ)

   รับประทานอาหาร

606

   หก ศูนย์ หก (ไม่มีคำว่า ' เหตุ ' นำ)

   ข้อความไม่ถูกต้อง

607

   หก ศูนย์ เจ็ด (ไม่มีคำว่า ' เหตุ ' นำ)

   กิจธุระส่วนตัว

608

   หก ศูนย์ แปด (ไม่มีคำว่า ' เหตุ ' นำ)

   มีสัญญาณรบกวน แปลกปลอม

609

   หก ศูนย์ เก้า (ไม่มีคำว่า ' เหตุ ' นำ)

   คลื่นรบกวน