เอกสาร ขั้นตอน ในการขออนุญาตใช้วิทยุสื่อสาร กับ กสทช.

 
 

โทษตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
ผู้ใดฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีความผิดและต้องระวางโทษในกรณีดังนี้
1) ทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก หรือค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตมีความผิด
     ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
2) ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
    หนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

 

เครื่องวิทยุุสื่อสาร แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1)   เครื่องติดตั้งในรถยนต์ / ประจำที่กำลังส่ง 10วัตต์ ต้องมีใบอนุญาตมีและใช้ได้
      ตลอดชีพ 500 บาท  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  และต้องมีใบอนุญาตตั้งสถานี
     1,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งตั้งสถานีในรถยนต์และที่บ้าน

2) เครื่องวิทยุมือถือกำลังส่ง 5วัตต์ต้องมีใบอนุญาตมีและใช้ตลอดชีพจำนวน 500 บ.
    (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3)  เครื่องวิทยุมือถือ กำลังส่ง 0.5 วัตต์ ไม่ต้องขอใบอนุญาต

การขออนุญาตจาก สำนักงานกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เรียกว่า  “ใบอนุญาต”
ซึ่งค่าใบอนุญาตเครื่องละ 535 บาท (รวมภาษี 7%) จะสามารถใช้ได้ตลอดอายุของเครื่อง
เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต และขั้นตอนการติดต่อดำเนินการของบริษัทฯ มีดังนี้   > >

 

   ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น.

   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   การอนุญาตและกำกับวิทยุโทรคมนาคม(ข้อมูลจากสำนักงาน กสทช.)

   ตารางสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2562

   แบบฟอร์มหนังสือรับรองสถานะการเป็นสมาชิกสมาคม

เอกสารสำหรับขออนุญาตมีใช้วิทยุสื่อสารทั่วไป

เอกสารสำหรับขออนุญาตมีใช้วิทยุสื่อสารสำหรับวิทยุสมัครเล่น

เอกสารสำหรับขออนุญาตทำบัตรวิทยุสมัครเล่น

เอกสารสำหรับขออนุญาตติดตั้งสถานีี /ขึ้นเสาสูง

ขั้นตอนการติดต่อขอใบอนุญาตของบริษัทฯ

กฎหมายเกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่อสารทุกประเภท

ความหมายวิทยุสื่อสาร CB, HAM, ราชการ,DCS,CTSS

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (กรณีขออนุญาตในนามบริษัทฯ)

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (กรณีขออนุญาตบุคคลธรรมดา)

แบบฟอร์มเอกสาร คท.2

แบบฟอร์มหนังสือยินยอม (กรณีตั้งสถานีในรถหรือบ้านที่ไม่ใช่เจ้าของ)

รวมแบบฟอร์มคำขอ

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสาร(ออกโดย กสทช.)

ตัวอย่างใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสารที่ลูกค้าจะได้รับ (ออกโดย กสทช.)

วิทยุสื่อสารที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตพกพา ตามกฎหมายกำหนด

วิทยุสื่อสารสำหรับประชาชน/เอกชน ใช้งานได้โดยไม่ต้องผ่านการสอบ

วิทยุสื่อสารสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น(VR) ผู้ใช้ต้องผ่านการสอบเท่านั้น

วิทยุสื่อสารสำหรับหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ ฯลฯ


เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตมีใช้วิทยุสื่อสาร

     กรณีเป็นบุคคลธรรมดา เอกสารที่ต้องใช้ดังนี้

    1)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ

    2)  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมลงชื่อ 1 ใบ (ด้านที่มีบ้านเลขที่ และชื่อผู้ซื้อเครื่อง)


    3)  กรอก แบบฟอร์มคำร้องคท. 2
จำนวน 1 ฉบับ (กรณีให้ร้านค้าทำให้ไม่ต้องกรอก)

    4)  ลงชื่อช่องผู้มอบอำนาจ (คลิ๊กดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ)
         ในกรณีให้บุคคลหรือร้านค้าดำเนินการให้ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท /เรื่อง

    5)  แจ้งหมายเลข ป.ท. วิทยุสื่อสาร (หมายเลขที่มีสัญลักษณ์รูปครุฑขึ้นต้นด้วยคำว่า ID) 

    6)  แจ้งหมายเลขเครื่อง S/N (อยู่ด้านหลังเครื่อง)

    7)  ค่าใบอนุญาต 535 บาทรวมภาษีฯ /ต่อเครื่อง ใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง
         (ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ใบอนุญาตใช้วิทยุฯ จะออกในนามของ กสทช.) 

    8)  จ่าหน้าซองเปล่าถึงตนเองพร้อมเงิน 30 บาท (สำหรับร้านส่งใบอนุญาตกลับ)

 

    กรณีขออนุญาตในนามบริษัทฯ หรือ นิติบุคคล เอกสารที่ต้องใช้ดังนี้ี้

    1)   สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล    
          พร้อมลงชื่อโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญ
(ทุกหน้าเอกสาร)

    2)   สำเนาเอกสารใบกำักับภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ
(ภพ.20)
          พร้อมลงชื่อโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญ


    3)   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอำนาจลงนาม
          พร้อมลงชื่อและประทับตราสำคัญ

    3)   สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอำนาจลงนาม
          พร้อมลงชื่อและประทับตราสำคัญ


    4)  หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีให้ร้านค้าดำเนินการแทน (คลิ๊กดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
          พร้อมประทับตราและเซ็นต์รับรอง พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท/เรื่อง

    5)   กรอกแบบฟอร์มคำร้อง คท. 2 (แบบฟอร์มของ กสทช.)  
          (ในกรณีให้ร้านค้าดำเินินการให้ ไม่ต้องกรอกรายละเอียดส่วนนี้ค่ะ)


    6)   แจ้งหมายเลข ป.ท. วิทยุสื่อสาร
(หมายเลขที่มีสัญลักษณ์รูปครุฑ) 

    7)  แจ้งหมายเลขเครื่อง S/N (อยู่ด้านหลังเครื่อง)

    8)  ค่าใบอนุญาต 535 บาทรวมภาษีฯ /ต่อเครื่อง ใช้ตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง
        (ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ใบอนุญาตใช้วิทยุฯ จะออกในนามของ กสทช.) 

    9)  จ่าหน้าซองเปล่าถึงตนเองพร้อมเงิน 30 บาท (สำหรับร้านส่งใบอนุญาตกลับ)

**    เอกสารทุกแผ่นประทับตราบริษัทฯ พร้อมลงนามให้ครบถ้วน **

 

หมายเหตุ
     กรณีซื้อวิทยุสื่อสาร CB 245 มากกว่า 1 เครื่องขึ้นไปเจ้าของคนเดียวกัน
     ใช้เอกสาร เพียง 1 ชุดเท่านั้น
(ทั้งกรณีบุคคลธรรมดา และกรณีบริษัทฯ /นิติบุคคล)

 

เอกสารประกอบการ ทำใบอนุญาตนักวิทยุสมัครเล่น (VR) 
 

    เอกสารที่ต้องใช้ดังนี้

    1)   สำเนาใบประกาศนียบัตร (สำหรับผู้ยังไม่เคยทำเพิ่งผ่านการสอบ)

         **หรือ สำเนาบัตรนักวิทยุสมัครเล่น (ในกรณีมีนามเรียกขานแล้ว

         ** หรือ บัตรนักวิทยุสมัครเล่นใบเก่าที่หมดอายุ (สำหรับผู้ต้องการต่ออายุบัตร)

    2)  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

    3)  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

    4)  ค่าใบอนุญาต 535 บาทต่อเครื่อง 
(สำหรับชำระให้สำนักงาน กสทช.)

    5)  เอกสารหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอาการแสตมป์ 10 บาท (คลิ๊กดาวน์โหลด)

    6)  ค่าปรับ ปีละ  50  บาท (กรณีที่เผู้มีบัตรและมีนามเรียกขานแล้ว บัตรหมดอายุ )

   7)  นักวิทยุสมัครเล่นที่บัตรหมดอายุ ต้องการต่ออายุบัตรสมาชิกจะต้องมีสถานะเป็น
         สมาชิกขององค์กรวิทยุสมัครเล่น ที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมที่คณะกรรมการรับรอง

 

เอกสารประกอบการทำบัตรอนุญาตนักวิทยุสมัครเล่น(ขอคอลซายส์) 

    เอกสารที่ต้องใช้ดังนี้

    1)  สำเนาใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
         พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

    2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

    3)  สำเนาทะเบียนบ้าน
         พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

    4)  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดำและหมวก)

    5)  เงินค่าใบอนุญาตทำบัตรพนักงาน(ขอนามเรียกขาน)จำนวน 214 บาท (รวมภาษี)เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ ขอใบอนุญาตตั้งสถานี /ขึ้นเสาสูง

 

กรณีตั้งสถานีขึ้นเสาสูงประจำที่ เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

  
  1)  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 
        (กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านต้องให้เจ้าบ้านเซ็นต์ยินยอม)
          พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนามยินยอม

     2)  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

     3)  ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอาการแสตมป์ 10 บาท (กรณีให้ร้านค้าทำให้)

     4)   ค่าใบอนุญาตติดตั้งสถานี 1,070 บาท (รวมภาษีฯ /ต่อเครื่อง)

    5)   ค่าใบอนุญาตใช้เครื่อง 535 บาท (รวมภาษีฯ /ต่อเครื่อง)

     6)  แผนผังตำแหน่งที่ตั้งเครื่องวิทยุสื่อสาร 

     7)  กรณีขออนุญาตตั้งสถานีในนามบริษัทฯ/นิติบุคคลใช้เอกสารบริษัทฯ แนบด้วย

 

กรณีตั้งสถานีในรถยนต์ เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

  
   1)  สำเนาใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น(บัตร) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

     2)  สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

     3)  แบบ คท.2 (กรณีให้ร้านค้าทำให้ไม่ต้องกรอกส่วนนี้ค่ะ)

     4)  หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในรถยนต์
          (กรณีผู้ยื่นขอไม่ได้เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์)
          พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนามยินยอม

    5)  สำเนาใบขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุสื่อสารของผู้ยื่นขอ
     
    ที่จะำนำมาติดตั้งในรถยนต์ควรยื่นขอที่ำกำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์)

    6)  ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอาการแสตมป์ 10 บาท (คลิ๊กดาวน์โหลดด้านบน)
      
  (ในกรณีมอบอำนาจให้ร้านค้าดำเนินการแทน)

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตกับกสทช.  (กรณีให้ร้านค้าดำเนินการให้)

    แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ(บริษัทฯ) : เชิญคลิ๊กดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ (form.pdf)

    แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ(บุคคล) : เชิญคลิ๊กดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ (form.pdf)

    แบบฟอร์มเอกสารคท.2          :   เชิญคลิ๊กดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ (คท.2)

    แบบฟอร์มเอกสารคท.26        :   เชิญคลิ๊กดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ (คท.26)

    แบบฟอร์มหนังสือยินยอม       :   เชิญคลิ๊กดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

 

   มีขั้นตอนดังนี้

   1)  ลูกค้าเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน (ดูรายละเอียดข้างบนค่ะ)

   2)  เตรียมค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้กสทช.)  

   3)  สำหรับหนังสือมอบอำนาจ ต้องติดอากรแสตมป์จำนวน 10 บาท/เรื่อง

   4)  กรอกเอกสารในแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ร้านค้า
        (เซ็นต์ชื่ออย่างเดียวค่ะ)  

  5)  โอนเงินให้กับร้านค้าเพื่อนำไปชำระให้กับ กสทช.(ค่าใช้จ่ายตามจริงตาม กสทช.เก็บ)

   6)   เตรียมซองพร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวลูกค้าเอง พร้อมเงินจำนวน 30 บาท
        (สำหรับส่งใบอนุญาต/ใบเสร็จรับเงินกลับให้ลูกค้า)


   7) ร้านค้ารับเรื่องและรีบดำเนินการ ติดต่อเรื่องโทรคมนาคมทุกชนิดกับสำนักงาน กสทช.
        (หลังได้รับเอกสารทางร้านจะดำเนินการติดต่อให้เร็วที่สุดค่ะ)

   8)   เมื่อร้านค้าดำเนินการเสร็จแล้ว...จะส่งเอกสารใบอนุญาตมีใช้ิวิทยุสื่อสาร
         พร้อมใบเสร็จฯ ให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ ตามที่ลูกค้าจ่าหน้าซองมา/ใบเสร็จ
         รับเงินจะออกเป็นใบกำำกับภาษีฯ และออกในนามของสำนักงาน กสทช.ค่ะ

 

คำถาม-คำตอบที่พบบ่อย เกี่ยวกับเรื่องวิทยุสื่อสาร